KI VOLT JÉZUS?

...

Az egyik legnehezebb dolog, amire megfelelő magyarázatot lehet adni. Nagyon sokan próbálnak reális bizonyítékok után kutatni, és rengeteg filozófiai, fantáziával zavarják össze az embereket szándékosan, vagy csak egyszerű félreértés miatt.

Kezdjük akkor magával a Bibliával, amikor kanonizálták, és egy egységes Bibliát hoztak létre. Mindez azután következett be, amikor Konstantin támogatni kezdte az egyházat. Sőt 325. május 20-án, a niceai zsinaton Konstantin az egység és a béke megvalósítására ösztönözte a püspököket. A teljes Biblia a Jelenések könyvéig valószínűleg 382-ben zárult le véglegesen a római zsinaton, amikor is I. Damasus (366-384) volt a pápa.

Igen a Bibliát az akkori úgymond kereszténységnek a katolikus vallás kanonizálta. Ezt a Bibliát próbálta később több szervezet megreformálni, ami miatt létre jött több kereszténynek mondott vallás, de az alaptanítástól egy sem tért el. Kisebb változtatásokat a tanításukban foganatosítottak, de az alap maradt.

Miért?

Azért, mert, ha eltértek volna az alaptól, nem tudtak volna tömegeket maguk mellé állítani. Azt is mondhatnám, hogy a mózesi elvet, vagy eszmét kiegészítették az újszövetséggel, ahol megjelent Jézus, mint „Isten“ fia majd, mint maga az „Isten“.

Érdekességként: azt a Bibliát próbálják napjainkban újra magyarázni, amit a katolikusok állítottak össze több mint 1500 évvel ezelőtt. Valószínűleg azért, mert az emberiség gondolkodása a nagyobb ismeret miatt megváltozott, és a Bibliával szerzett hatalom már hanyatlani kezdett. Úgymond, modernizálják a Szentírást úgy, hogy az alapok megtartásával, de mégis új eszmékkel újabb szervezetek próbálják magukhoz ragadni a hitbéli hatalmat, melynek komoly anyagi vonzata lehet.

A probléma az, hogy ezek a szervezetek teljesen feldarabolják a hitet, ami miatt már több tízezer, kereszténynek mondott vallás jött létre, nem beszélve a többi vallásról. Mindegyik a maga igazát akarja bizonyítani, és mindegyiknél ott van az egyik legfontosabb mózesi alapelv a kiválasztás (kiválasztott nép).

Nagyon nem akarok belebonyolódni, ezért a legegyszerűbben próbáltam bevezetni és ugyan így szeretném az egész témát folytatni. Következzen tehát:

Ki volt Jézus?

Kedves olvasó!

Nem szeretném semmilyen befolyás szerint elmondani a gondolataimat. Nyilván én is nagyon sokat kutattam és rengeteg félreérthető magyarázattal találkoztam, kevés bizonyítékkal. Nem maradt más hátra, mint, hogy a Biblia értelmezéséből kell megadnom a választ.

Kezdjük a tényekkel: Jézust is, és „Istent“ is elsősorban a Bibliából ismerjük meg. A Biblián kívüli kutatások viszont nagyon zavarosak. Nem csoda, hiszen, ha elemezzük a „Szentírást,” ott is találkozunk rejtélyekkel.

Nézzük először is a származással kapcsolatban! De előtte még tisztáznom kell valamit. Mivel az igazságot szeretném leírni, az csak úgy lehetséges, ha én is igazságos és őszinte vagyok. A kutatási lehetőségeim: nekem négy féle bibliám van itthon, egy Károli, egy Katolikus, egy Újvilág fordítás és egy még újabb fordítású Biblia, plusz az internet és az azon található fordítások. Az itthoni négy Bibliából is lehet látni, hogyan próbálkoznak a fordítók mindig újabb magyarázatot adni a rosszul fogalmazott, vagy fordított bibliai veresekre úgy, hogy változtatgatják a fordítást, de mindig sikertelenül, mert az értelmezés nem sikerül hibátlanul. Az interneten viszont nagyon kell szelektálni, mert rengeteg a filozofikus magyarázat.

Kezdjük a Jézus származásával kapcsolatos bibliai versekkel:

A Máté 1:16; „Jákob nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik.“ (Károli fordítás) Hiba: nem Józseftől született.

„Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte.“ (Katolikus fordítás) Hiba: nem József szülte.

„Jákob nemzette Józsefet, Mária férjét. Máriától született Jézus, akit Krisztusnak hívnak.“ (Újvilág fordítás) Hiba: nem Máriától született, hanem a Biblia szerin a Szentlélektől.

„Jákob fia volt József, Mária férje. Mária szülte Jézust, akit Krisztusnak hívnak. (Legújabb Újvilág fordítás). Na, itt a fogalmazás jónak tűnik, de a szövegkörnyezetben az értelmezés viszont hamis, mert Mária nem volt izraelita, hanem galileai, és így nem lehet Jézus leszármazása Dávidtól.

Láthatjuk („ahány ház“) annyi hiba, és ez már négy Bibliából is kiderül.

Máté 2:1,2; „Amikor pedig megszületik Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, napkeletről bölcsek jönnek Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki.“

Misztikus írás. Honnan származik a horoszkóp? Hát keletről. A horoszkópot uralkodók és politikai vezetők is kutatták, használták már évezredek óta. A csaknem minden döntésük meghozatala előtt megkérdezték a csillagjósokat, hogy mi várható. A legtöbb ember alapvető kérdése, milyen csillag alatt, vagy milyen csillagövben születtél?

A Károli Bibliában bölcseknek nevezi azokat, akik Jézushoz jönnek, a Katolikus Bibliában is bölcseknek nevezi, az Újvilág fordításban viszont asztrológusoknak, de valójában mind a három Bibliában csillagkutatók, vagy csillagjósokról van szó. Ezzel szemben mit olvashatunk a Szentírásban? 3 Mózes 19:31; „Ne menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.“ (Károli fordítás)

„Ne forduljatok halott látókhoz, ne keressétek meg a jósokat, mert beszennyezitek magatokat. Én az úr a ti Istenetek“ (Katolikus fordítás)

„Ne forduljatok szellemidézőkhöz és jósokhoz, nehogy tisztátalanná váljatok általuk. Én vagyok Jehova, a ti Istenetek.“ (Újvilág fordítás) Valóban nem mentek jósokhoz (csillagjósokhoz), ők jöttek maguktól, de elfogadták őket.

5 Mózes 18:10-12; „Ne találtassék te közötted, aki az õ fiát vagy leányát átvigye a , tűzön se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngõsöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.“ (Károli fordítás)

„Ne legyen olyan köztetek, aki elégeti áldozatként a fiát vagy a lányát, jóslással foglalkozik, mágiát űz, előjelek után kutat, varázsló, aki másokat megigéz, szellemidézőtől vagy jóstól tudakozódik, vagy aki halottaktól kérdez. Mert mindaz, aki ilyesmiket tesz, utálatos Jehovának, és az ilyen utálatos szokások miatt űzi el ezeket a nemzeteket Jehova, a ti Istenetek előletek.“ (Újvilág fordítás)

Láthatjuk a spiritizmust a Biblia szerint elítéli „Isten“, akkor hogy kerültek oda a csillagjósok, meg maga a vezető csillag? Akkor itt nem vezetésről, hanem félrevezetésről van szó?

Üzenet az égből

Megjelenik Gábriel angyal Zakariás papnak, aki azt állítja, hogy felesége Erzsébet gyermeket szül. Az angyal ezt mondja: „Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.“ (Lukács 1:13)

Az lehet, hogy amikor fiatalok voltak, fohászkodtak, mert szerettek volna gyermeket, de az idő elszaladt, ezért lemondtak róla. Zakariás szemében ez a kijelentés hihetetlennek tűnik, ezért megkérdezi: „És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős.“ (Lukács 1:18) Az angyal válasza: „És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked. És íme, megnémulsz, és nem szólhatsz mindama napig, amelyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben.“ (Lukács 1:19,20) Az angyal rögtön azt válaszolta: nem hittél, ezért megnémulsz! Szegény Zakariás innentől még válaszolni sem tudott, mert néma lett.

Nézzük a következő jelenetet!

Hat hónappal később megjelenik Gábriel angyal Máriának is és ezt mondja: „És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.“ (Lukács 1:30,31) Mária is meglepődik, és Ő is megkérdezi: „Monda pedig Mária az angyalnak: Mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek?“ (Lukács 1:34) Érdekes, Mária nem némul meg, pedig neki is hihetetlen volt a kijelentés, ezért tudott válaszolni. Sőt Máriának még segít is elhitetni azzal, hogy a rokona már hat hónapos terhes.

A következtetés: a megreformált mózesi eszme, keresztény hitre való átalakításának a kezdete, illetve bevezetése.

A probléma ott van, hogy nem egy teljesen új eszméről van szó, hanem a régit egészítették ki újabb ötletekkel, de az alapelv maradt. Ezt abból a sok hibából is láthatjuk, amit a változtatások közben elkövetnek. Az egyik ilyen hiba például, amikor új Bibliát akarnak létre hozni, nem veszik észre, hogy ugyan az a szó nem mindig ugyan azt jelenti. Nézzük az egyik legnagyobb hibát, amikor „Isten“ nevéről van szó. Az ősi tekercsekben a יהוה, JHVH, vagy héberül YHWH kb 7000-szer fordul elő. A lefordított Bibliákban a legtöbb helyen viszont Úrként jelölik meg. Egy újabb vallás viszont a saját Bibliájában ahol az Úr szerepelt, mindenhol kicserélték Jehovára. Ezzel még nem is volna probléma, már legalábbis azoknál, akik nem vallásosak, de mint az előbb említettem egy szó nem mindig ugyan azt jelenti.

Menjünk is vissza Zakariáshoz, amikor megszületik a fia János: „Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;“ (Lukács 1:76; Károli fordítás) „Ami pedig téged illet, kisgyermek, a legfelségesebb Isten prófétájának fognak hívni, mert Jehova előtt fogsz járni, hogy előkészítsd útjait,“ (Lukács 1:76; Újvilág fordítás) Hiba: Zakariásnak a fia János, aki nem Jehovának készíti elő az utat, hanem Jézusnak.

Folyt. köv.

Hogy került a Bibliába?
Hogy lett belőle a leghatalmasabb úr, ill. főangyal?
A végén pedig, hogyan lett belőle a vallások szerint Isten?

vissza a tetejére

...
Sipos Gyula
A weboldal szerkesztője

Itt találod az új videókat, zenéket, dalokat, cikkeket és híreket.

Ha kérdéseid vannak?

Vedd fel velem a kapcsolatot a lenti címen
e-mail

Kövess engem